پرتال آموزش دانشگاه علامه طباطبائی

آموزش های مهارت افزایی و تخصصی دانشگاه

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیت 
B1-97-22239128
ترمیک آلمانی
54 ساعت
از 97/04/01
تا 97/05/31
قابل پرداخت : 2,500,000
۹ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239129
مقدماتی آلمانی(فشرده)
54 ساعت
از 97/04/01
تا 97/05/31
قابل پرداخت : 2,500,000
۵ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239130
مقدماتی آلمانی (فوق فشرده)
مقدماتی آلمانی( فوق فشرده)
54 ساعت
از 97/04/01
تا 97/05/31
قابل پرداخت : 3,500,000
۸ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239131
زبان انگلیسی ترمیک مبتدی سطح ۱
زبان انگلیسی
24 ساعت
از 97/04/01
تا 97/05/31
قابل پرداخت : 1,200,000
۱۴ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239132
زبان انگلیسی ترمیک مبتدی سطح ۱
زبان انگلیسی
24 ساعت
از 97/04/01
تا 97/05/31
قابل پرداخت : 1,200,000
۲۰ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239133
زبان انگلیسی ترمیک مبتدی سطح۲
زبان انگلیسی
24 ساعت
از 97/04/01
تا 97/05/31
قابل پرداخت : 1,200,000
۱۹ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239134
زبان انگلیسی ترمیک مبتدی سطح۲
24 ساعت
از 97/04/01
تا 97/05/31
قابل پرداخت : 1,200,000
۲۰ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239135
زبان انگلیسی ترمیک مبتدی سطح۲
زبان انگلیسی
24 ساعت
از 97/04/01
تا 97/05/31
قابل پرداخت : 1,200,000
۲۰ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239136
زبان انگلیسی ترمیک متوسط
24 ساعت
از 97/04/01
تا 97/05/31
قابل پرداخت : 1,200,000
۲۰ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239137
زبان انگلیسی ترمیک متوسط
24 ساعت
از 97/04/01
تا 97/05/31
قابل پرداخت : 1,200,000
۱۹ ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۴۴ ردیف