پرتال آموزش دانشگاه علامه طباطبائی

آموزش های مهارت افزایی و تخصصی دانشگاه

معرفی دانشگاه علامه طباطبائی

معرفی مرکز آموزش های تخصصی آزاد

این مدیریت با هدف ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای تخصصی به مدیران و کارشناسان نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی و همچنین آحاد جامعه، با بهره گیری از توان علمی و تخصصی اساتید توانمند و مجرب دانشگاه علامه طباطبایی – به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور- در پردیس دانشگاهی شماره دو این دانشگاه تشکیل گردیده است. در حال حاضر، ریاست مرکز آموزش‌های تخصصی آزاد برعهده آقای دکتر وحید ناصحی فر است. از دیگر سو این مرکز در راستای ایجاد و بهبود دانش، توانش و نگرش و در نهایت ارتقای رفتار و عملکرد مدیران و کارشناسان نهادهای دولتی و غیردولتی، دانشجویان و همچنین آحاد جامعه ارائه می شود و به دو شکل آموزش های کوتاه مدت و بلند مدت ارائه خواهد شد.

۱. آموزش های کوتاه مدت:

بخشی از آموزش های تخصصی آزاد است که به صورت دوره های آموزشی کوتاه مدت شامل دو گروه: الف) دوره های آموزشی ضمن خدمت و ب) سمینارهای آموزشی برگزار می شود و به دو صورت اجرای دوره های آموزشی در درون پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی و اجرای دوره های فوق در سازمان های سفارش دهنده، برنامه ریزی شده است.

۱-۱. دوره های آموزشی ضمن خدمت:

بخشی از آموزش های کوتاه مدت است که به صورت دوره های آموزشی ضمن خدمت یک روزه(۸ ساعت)، دو روزه(۱۶ ساعت) و سه روزه(۲۴ ساعت) به شکل های نیم روز و یا روز کامل برگزار می شود و فراگیران پس از اتمام دوره و موفقیت در آزمون های مربوط، می توانند با پرداخت هزینه های پیش بینی شده، گواهینامه پایان دوره دریافت نمایند.

۲-۱. سمینارهای آموزشی:

بخشی از آموزش های کوتاه مدت است که به صورت سمینارهای آموزشی یک روزه(۸ ساعت)، دو روزه(۱۶ ساعت) و سه روزه(۲۴ ساعت) بر اساس نیاز مخاطبان و همچنین با هدف ارتقای سطح علمی، فرهنگی و مهارتی جامعه هدف، توسط مدیریت آموزش های تخصصی آزاد پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی، برنامه ریزی و اجرا می شود.

۲. آموزش های بلندمدت:

بخشی از آموزش های تخصصی آزاد است که به صورت دوره های آموزشی بلندمدت و در قالب ترم های پیوسته و متوالی، عمدتاً به شکل دوره های ترمیک و مهارت آموزی و بر اساس نیاز مخاطبان و جامعه هدف برگزار می شود. فراگیران پس از اتمام این دوره ها و موفقیت در آزمون های مربوط، می توانند گواهینامه پایان دوره دریافت نمایند.