پرتال آموزش دانشگاه علامه طباطبائی

عضویت
چنانچه از شرکتهای طرف قرارداد واحد آموزش هستید، لطفا جهت دریافت نام کاربری اختصاصی خود با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید.کارکنان و دانشجویان محترم دانشگاه علامه طباطبائی از طریق "ورود با احراز هویت مرکزی" برای ثبت نام در دوره ها اقدام نمایند.در غیر اینصورت از کلاس حذف خواهید شد.
نام کاربری کد ملی :